Vi tar vårt ansvar allvar

Som företag har vi ett ansvar för den värld vi agerar i. Det är ett ansvar vi tar på allvar och ett ansvar vi tar på oss. Men de utmaningar världen står inför idag löser vi inte över en natt eller på egen hand.

I en hektisk vardag riskerar utmaningarna snabbt att bli mycket övergripande och abstrakta – och därmed framstå som svåra att möta. Därför anser vi att det är värdefullt att vi i såväl hela vårt samhälle som globalt har gemensamma referensramar för arbetet med hållbar utveckling – konkretiserade i FN's 17 globala mål.

 

 

Vårt arbete med hållbarhet

I TLS Group strävar vi efter att konsekvent arbeta med miljö och hållbarhet som riktmärke – både när vi fattar de stora strategiska och affärskritiska besluten och, i lika stor utsträckning i vardagen, när vi ständigt gör de små valen. Faktum är att många av dessa val – såväl stora som små – i praktiken handlar om att ändra sina vanor.

För att lyckas med förändringen av vanor och agerande i det dagliga arbetet försöker vi tvinga oss själva och varandra att

  • fråga oss själva om huruvida den slentrianmässiga eller mest omedelbara lösningen också verkligen är den bästa – och den mest hållbara
  • reflektera över om vi kan göra något smartare, mer effektivt eller mer skonsamt
  • utveckla arbetsprocesser, materialanvändning och liknande mot bättre hållbarhet.

Nedan kan du läsa mer om hur vi i TLS Group konkret arbetar med utvalda globala mål.

TLS Groups chaufförer utbildas till tekniska chaufförer. Detta säkerställer att deras kompetens och färdigheter ligger på en betydligt högre nivå än vanliga svenska chaufförers.

Vi vill att TLS Group ska vara en arbetsplats där det finns plats för alla – oavsett utbildningsnivå. Därför arbetar vi kontinuerligt med att implementera system och lösningar som stöttar vår personal i vardagen. Det kan ex. röra sig om ordblinda medarbetare eller medarbetare som håller på att lära sig svenska.

Dessutom arbetar vi löpande tillsammans med den enskilde medarbetaren med syfte att utforska möjligheterna för kompetenshöjning genom relevanta kurser och vidareutbildningar.

80 % av våra lager har redan gått över till LED-belysning – en fortgående process med ambitionen att på sikt nå 100 %. Sensorer säkerställer dessutom minimering av ljusförbrukningen, medan digitala temperaturmätare säkerställer optimalt utnyttjande av värmesystemet.

Vidare är vårt huvudkontor inrättat och konfigurerat så att all ström automatiskt stängs av vid arbetsdagens slut – inklusive standby-ström.

TLS Group har ett omfattande avfallssorteringssystem och använder godkända avfallstransportörer för bortskaffning av restavfall, plast, elektronik, järn etc.

100 % av plast, kartong, elektronik, järn, EPS (Flamingo) och brännbara avfall levereras för återvinning.

För att minimera våra leverantörers koldioxidutsläpp köper vi maximalt in 1 gång per månad och använder dessutom så få leverantörer som möjligt.

I TLS Group planerar vi våra dagliga resvägar enligt ett NORD- och SYD-koncept för att minska våra koldioxidutsläpp i så stor utsträckning som möjligt och spara så mycket bränsle som möjligt per transport. Det innebär i praktiken att vi kör 130 000 färre kilometer per år.

Dessutom utarbetar vi löpande dieselstatistik för att kunna fastställa dieselförbrukning per l/km per lastbil. Om chaufförerna avviker från normen utbildas de ytterligare i miljövänlig körning.

När vi köper lastbilar fokuserar vi starkt på miljövänlighet. Vi investerar uteslutande i lastbilar som

  • har EURO VI-motor eller högre
  • har partikelfilter
  • drivs av miljödiesel eller el
  • har asbestfria bromsar.

Klicka här för att läsa mer om vad vi gör för att skona miljön så mycket som möjligt